Aká je ideálna výška plotu? Oplotenie má svoje limity

Pri oplotení  pozemkov je dôležité prihliadať na isté skutočnosti. Je jasné, že plot či múr, si človek nemôžem postaviť ako a kde si zmyslí. Existujú určité limity a nutné pravidlá, ktoré je pri plotoch dôležité dodržiavať, samozrejmé je aj dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

plot medzi domami

Ploty ako drobné stavby len do dvoch metrov

Všetky oplotenia patrili kedy v stavebnom zákone pod drobné stavby. Na výstavbu oplotenia nie je potrebné stavebné povolenie je však potrebné ohlásenie stavebnému úradu a získať tak stavebný súhlas.  Už pár rokov (od 2013) platí, že za drobné stavby sa považuje oplotenie len do výšky dvoch metrov.  Výpočet drobných stavieb i príkladov ich využitia je oveľa dôslednejší  ako niekedy, no v zásade sa pôvodný záber zákona nemení. Zatiaľ čo doteraz bolo drobnou stavbou napríklad oplotenie ako také, teraz sa ohraničuje dvoma metrami.  Vyšší plot by už teda mal mať iný povoľovací režim.

Výška plota podľa lokality

Pri stavbe a prípadnom zvýšení plota je dobré preštudovať  všeobecne záväzné nariadenie vašej obce či mesta. Môže sa totiž stať, že práve vo vašej lokalite je jeho výška obmedzená a to nielen pre časť plota z ulice, ale aj medzi susedmi. Niekde všeobecne záväzné nariadenia určujú aj materiál, z ktorého plot môže byť postavený. Ak obmedzenia vo všeobecne záväznom nariadení sú, máva to každá obec inak a čo platí v jednej, v susednej už nemusí.
Stretnúť sa môžete s výškou plota medzi susedmi napríklad najviac dva metre a s vyhotovením z dreva, pletiva, živých drevín, prírodného kameňa a podobne. Časť plota medzi susedmi býva limitovaná menej prísne ako časť plota z ulice. Pre tú môže obec predpísať napríklad aj to, že ak plot nie je priehľadný, môže byť vysoký iba tak, aby bolo vidno hornú tretinu okien a podobne. Špeciálne býva upravované oplotenie rohových domov alebo domov v blízkosti rýchlostných ciest.

Dodržiavanie BOZP základom

Pri akejkoľvek stavbe platí najmä všeobecná povinnosť zabezpečovať plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad prevencie.
Pri napĺňaní tejto povinnosti musia všetci zapojení do práce:
(1) udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku,
(2) dbať na vhodné umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov,
(3) zohľadňovať podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi,
(4) technicky udržiavať zariadenia a pracovné prostriedky, kontrolovať ich pred uvedením do prevádzky a vykonávať pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
(5) určiť a upraviť plochy na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky,
(6) dodržiavať podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok,
(7) dodržiavať pravidlá uskladňovania, manipulácie alebo odstraňovania odpadu a zvyškov materiálov
(8) prispôsobovať sa času určenému na jednotlivé práce.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu