Po skončení vykurovacej sezóny myslite na kontrolu komína

Vzhľadom k rastúcim cenám energií sa veľké množstvo domácností vrátilo k vykurovaniu tuhým palivom. Ak je to aj váš prípad, nemali by ste s koncom vykurovacej sezóny zabudnúť  na pravidelnú kontrolu či revíziu komína. Teplé letné dni využite na vyčistenie päty komína a taktiež na revíziu priechodnosti.  A to nielen kvôli tomu, že je to zo zákona povinné, ale hlavne dôležité pre vašu bezpečnosť.

komín murovaný

Ak kúrite v kachľových peciach či krbe, potom by ste mali minimálne raz za rok zavolať kominára, aby skontroloval a vyčistil komín. A to aj v prípade, že ste behom zimy kúrili len raz. Predpisuje to zákon a vyhláška; vykonať sa má v prípade všetkých spotrebičov minimálne raz ročne s výnimkou plynových kondenzačných kotlov, kde je povinná kontrola raz za dva roky. V prípade spotrebičov na pevné palivá s výkonom nad 50 kW sú vyžadované dve kontroly ročne. „Predchádzanie požiarov by malo byť verejným záujmom. Aj keď je čistenie komínov možné vykonávať svojpomocne, lepšie je spoľahnúť sa na odborníkov,“ zdôraznil prezident Hasičského záchranného zboru SR Pavol Mikulášek.

Problémy pri vyplatení poistky

Ideálny čas je po skončení vykurovacej sezóny. Ak tak neurobíte, hrozí vám pokuta. A v prípade,  žeby začalo horieť kvôli komínu, poisťovňa vám skráti kvôli chybujúcej revízii a kontrole poistné plnenie. „V prípade, že dôjde k požiaru od komínu, ktorý poškodený uplatní u svojej poisťovne, skúma sa vždy príčinná súvislosť medzi poruchou na dymovode a vznikom škody, poprípade jej rozsahom. Klientovi je poistné plnenie krátené len v prípadoch, kedy je táto príčina škody evidentná a zistí sa súčasne, že porušil svoje povinnosti pravidelnej údržby a kontroly. Ak je poškodený v objekte v nájme, musí splnenie svojich povinností doložiť majiteľ domu (prenajímateľ),“ vraví Eva Svobodová z poisťovne UNIQA. Dodáva, že v aktuálnej energetickej situácii a s príklonom ľudí k alternatívnym zdrojom tepla je dôležité myslieť v prípade poistenia tiež na fotovoltaiku alebo tepelné čerpadlo.

Revízia alebo kontrola?!

Revízia je jednorazová a kominár alebo odborník s živnostenským oprávnením v odbore kominárstvo ju musí vykonať vo chvíli, keď komín uvádzate do prevádzky, meníte druh paliva, alebo meníte zdroj vykurovania či vraciate komín do prevádzky po stavebnej úprave alebo po požiari komína, prípadne aj potom, čo boli odhalené trhliny v spalinovej ceste, ale aj v prípade podozrenia, že by tam mohli byť. Po revízii dostanete revíznu správu spalinovej cesty a technickú správu. Je dôležité si obe odložiť, prvú z nich budete potrebovať napríklad aj pri kolaudácii.

Kedy kontrolovať?

Najlepší čas pre kontrolu komína je hneď po skončení vykurovacej sezóny a to z dvoch dôvodov. Ak by bol komín v zlom stave, budete mať aspoň dostatok času na jeho opravu. Naviac kominári majú počas jesene najviac zákazok a lehoty pre objednanie sú oveľa dlhšie než je jeden mesiac. Kontrola spalinových ciest zaberie zhruba 30 až 60 minút a môže ju vykonať len pracovník, ktorý má výučný list v odbore kominár alebo je zamestnaný v kominárskej firme, kde má k týmto úkonom garanta. Prehliadka spalinových ciest nie je triviálna záležitosť, používa sa pri nej napríklad endoskop či špeciálna komínová kamera.

Z komína sa vymetajú pevné látky, usadeniny a nečistoty, ktoré je nutné zo spalinových ciest odstrániť. Komíny sa čistia mechanicky, ale existujú aj chemické prípravky na čistenie, najmä v prípade dechtov. Tie však komíny nevyčistia úplne, ale vysušia decht a ten je potom jednoduchšie mechanicky odstrániť,“ vysvetľuje Pavel Ulrich z firmy dodávajúcej komínové systémy Almeva.

Odborníci upozorňujú, že pri kontrole spalinových ciest je nutné zistiť, či ich stav a prevedenie odpovedá stavu uvedenia do prevádzky – či nedošlo ku stavebným zmenám alebo sa nezmenil pripojený spotrebič. Ako ďalšie je potrebné skontrolovať, že spaliny budú bezpečne odvedené a rozptýlené do voľného ovzdušia.

Kontrolu potrebuje aj komín, kde sa kúrilo len pár krát

Netreba zabúdať na to, že komín by mal byť pred čistením chladný, aby od neho alebo od jeho súčastí ako sú komínové dvierka či kontrolné otvory nehrozilo popálenie. V prípade odvodov spalín od kondenzačných kotlov odborníci hovoria o minútach, u spotrebičov na pevné palivá to sú hodiny, kedy pred kontrolou nesmie byť komín používaný. Kontrolu je nutné previesť aj v prípade objektov, kde sa celú zimu kúrilo len pár krát. „Akonáhle je na komín pripojený spotrebič, je jedno ako často sa v ňom kúri. Len v prípade že sa komín nepoužíva a je od neho spotrebič odpojený, sopúch uzavretý, ústie zabezpečené proti prenikaniu dažďových zrážok a je zaistená funkcia vetrania, kontrola a čistenie sa,“ dodáva Pavel Ulrich z firmy Almeva.

Kontroly spalinových ciest prebiehajú v rekreačných objektoch tak isto ako aj v prípade objektov, ktoré sú určené na bývanie.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu