Núdzové osvetlenie (exit) a únikové trasy, vyhláška a normy

Projektovanie únikových trás a projektu núdzového osvetlenia by mala vykonávať špecializovaná firma. Ušetriť sa dá aj inšpiráciou iných prevádzok, ktoré prihliadajú na svoje vnútorné priestory. Pri núdzovom osvetlení nejde len o bežné tabuľky s označením EXIT únikových trás nad schodiskami a únikovými dverami. Ide aj o osvetlenie, ktoré zareaguje na výpadok elektrického prúdu a funguje na záložnom zdroji. Môže tak zaistiť pokračovanie v práci na pracovisku, alebo osvetlenie pre maximálne ukončenie činnosti a evakuáciu priestorov pri plnej viditeľnosti a za chodu bezpečnostných systémov.

EXIT východ

Samotné núdzové osvetlenie únikových ciest zeleným svetlom s piktogramami postavy vychádzajúcej z dverí známe aj ako „EXIT“, je bežnou súčasťou bytových domov, chodieb, spoločných priestorov, výrobných hál, logistických parkov, nákupných centier a podobne. V USA a v niektorých krajinách je toto svetlo červené.

Svetlo, ktoré má v mnohých smeroch logiku aj dôležitú úlohu

Zelené svetlo v spoločenských priestoroch umiestnené samostatne bez ďalších zdrojov svetla je v mnohých krajinách sveta považované za jednotné označenie únikových trás. Nápis EXIT je jasný v mnohých jazykoch, no veľa krát vidíme aj doplnenie tohto textu smerovou šípkou. Ich umiestnenie je zväčša riešené na stene, alebo upevnené na strope, ak to konštrukcia stropu dovolí. Správne je zapájať EXIT svetlá na záložný zdroj, do sústavy núdzového osvetlenia. Sú nimi vybavené schodiská, východy na schodiská, bezpečnostné evakuačné dvere, každá hotelová hala a to v rámci každého jedného poschodia.

východ EXIT osvetlenie

foto: označenie únikových trás nálepkami, alebo tabuľkami je bežné, ak je miesto dostatočne osvetlené. Tabuľky sa pohybujú v cenách okolo 5 – 10 eur. Obrázok predajcu osvetlenia SVETLA.sk

Ich úlohou je predovšetkým chrániť ľudský život pri evakuácií, pri snahe nájsť únikový východ, pri únikoch plynu, prchavých látok, snahe nájsť čo najkratšiu cestu von. V prípade nulového ohrozenia – Osvetlenie EXIT odkazujúce k evakuačným dverám, ktoré neslúžia na bežné vychádzanie z budovy, ale je ich možné otvoriť (prelomiť tak pečate, poistky a bezpečnostný systém), neoprávňuje k použitiu takýchto dverí. O potrebe a nevyhnutnosti osvetlenia navigujúceho k východu nerozhoduje „pocit“ a dočasná situácia, ale profesionálny bezpečnostný projekt prihliadajúci k architektúre, k reálnym východom, nie k plánovaným a zrušeným.

Čo presne hovorí vyhláška?

Núdzové osvetlenie zahŕňa označenie únikových trás, ale aj osvetlenie, ktoré funguje za každých okolností pre účely úniku a zabezpečenia chodu budovy. Núdzové osvetlenie ako dôležitú tému spoločne upravuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, a nadväzne STN 92 0203, resp. STN 92 0201-3.

Čo je to únikový cesta a jej vlastnosti

§ 51
(1) Úniková cesta je trvalo voľná komunikácia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktorá umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom.
(2) Únikové cesty sa podľa stupňa ochrany, ktorú poskytujú unikajúcim osobám, členia
a) na nechránené,
b) na čiastočne chránené,
c) na chránené.
(3) Nechránená úniková cesta je úniková cesta, ktorá nie je chránená proti účinkom požiaru a ktorá vedie z požiarneho úseku k východu zo stavby na voľné priestranstvo alebo k východu do čiastočne chránenej únikovej cesty alebo do chránenej únikovej cesty.
(4) Čiastočne chránená úniková cesta je úniková cesta, ktorá
a) je v požiarnom úseku bez požiarneho rizika alebo
b) prechádza časťou požiarneho úseku, ktorá je bez požiarneho rizika, alebo
c) prechádza susedným požiarnym úsekom, v ktorom nie sú prevádzkarne zaradené do skupiny 6 alebo 7 alebo v ktorom hodnota súčiniteľa horľavých látok je najviac 1,1.
(5) Chránená úniková cesta je úniková cesta, ktorá vedie k východu zo stavby na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom, je oddelená od ostatných požiarnych úsekov požiarnymi deliacimi konštrukciami a požiarnymi uzávermi, je vetraná a umožňuje bezpečný pohyb osôb.
(6) Chránené únikové cesty sa podľa času, počas ktorého sa môžu osoby pri požiari v únikovej ceste bezpečne zdržiavať, členia na chránené únikové cesty typu A, typu B a typu C.
(7) Chránená úniková cesta typu A je chránená úniková cesta vybavená prirodzeným vetraním alebo umelým vetraním.
(8) Chránená úniková cesta typu B je chránená úniková cesta vybavená samostatne vetranou požiarnou predsieňou, prirodzeným vetraním alebo umelým vetraním a núdzovým osvetlením.
(9) Chránená úniková cesta typu C je chránená úniková cesta vybavená samostatne vetranou požiarnou predsieňou, pretlakovým vetraním a núdzovým osvetlením.
§ 52
(1) Požiarne deliace konštrukcie, konštrukcie zabezpečujúce stabilitu chránenej únikovej cesty a obvodové konštrukcie chránenej únikovej cesty musia byť vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1. Konštrukčné prvky druhu D1, z ktorých sú vyhotovené požiarne deliace konštrukcie chránenej únikovej cesty, môžu byť vyhotovené z nehorľavých látok alebo majú doplnkovú klasifikáciu s1.9)
(2) Najnižší stupeň protipožiarnej bezpečnosti chránenej únikovej cesty sa určuje v závislosti
a) od predpokladaného času evakuácie osôb,
b) od typu chránenej únikovej cesty,
c) od počtu chránených únikových ciest.
(3) Požiarny strop nad chránenou únikovou cestou musí byť vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou najmenej REI 30.
§ 53
V chránených únikových cestách môžu požiarne zaťaženie tvoriť horľavé látky v konštrukciách dverí, podláh, držadiel a okenných rámov, zariaďovacie predmety v priestoroch vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m-2.
§ 54
(1) Spoločná komunikácia, do ktorej vedú dvere z obytných buniek (§ 94 ods. 2), musí tvoriť
a) chránenú únikovú cestu alebo
b) samostatný požiarny úsek bez požiarneho rizika.
(2) Spoločná komunikácia, do ktorej vedú dvere z obytných buniek v stavbe určenej na bývanie a ubytovanie s požiarnou výškou nadzemnej časti do 12 m, musí tvoriť
a) chránenú únikovú cestu,
b) samostatný požiarny úsek, ktorý tvorí čiastočne chránenú únikovú cestu a v ktorom je
1. výpočtové požiarne zaťaženie najviac 3,5 kg.m-2 alebo
2. výpočtové požiarne zaťaženie najviac 7,5 kg.m-2 a súčiniteľ horľavých látok je najviac 1,1.
(3) Súčasťou požiarneho úseku spoločnej komunikácie môžu byť priestory vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m-2.

 

§ 74

Označenie únikových ciest

(1) Ak východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť smer úniku vyznačený na všetkých únikových cestách.
(2) Smer úniku musí byť vyznačený zariadením s vlastným zdrojom svetla
a) na chránenej únikovej ceste typu B a na chránenej únikovej ceste typu C,
b) na únikových cestách v stavbe určenej na ubytovanie,
c) na únikových cestách zo zhromažďovacieho priestoru a z lôžkovej časti zdravotníckeho zariadenia.
(3) V únikových cestách uvedených v odseku 2 písm. a) a b), určených na evakuáciu najviac 25 osôb možno zariadenie s vlastným zdrojom svetla nahradiť značkami so svetielkujúcimi farbami.
§ 75
(1) V chránenej únikovej ceste nesmú byť umiestnené
a) voľne vedené rozvodné potrubia na horľavé látky,
b) voľne vedené rozvody vzduchotechnických zariadení okrem rozvodov zabezpečujúcich vetranie týchto priestorov,
c) voľne vedené elektrické rozvody a rozvádzače okrem rozvodov a rozvádzačov zabezpečujúcich jej prevádzku,
d) voľne vedené dymovody,
e) voľne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary,
f) rozvody toxických látok alebo inak nebezpečných látok,
g) predmety alebo zariadenia zužujúce šírku únikovej cesty pod hodnotu podľa § 68 a 69.
(2) Rozvody a dymovody uvedené v odseku 1 písm. b) až e) možno v chránenej únikovej ceste umiestniť, len ak sú od chránenej únikovej cesty požiarne oddelené konštrukčnými prvkami druhu D1 s požiarnou odolnosťou zodpovedajúcou dvojnásobnej hodnote predpokladaného času evakuácie osôb, najmenej však 30 min.

 

Celú vyhlášku nájdete na:  https://www.epi.sk/zz/2004-94#cast5


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu