Permakultúra v živote a v záhrade, čo to znamená?

Počuli ste už o permakultúre? Permakultúra nie je iba súbor praktických pravidiel. Je to spôsob myslenia, ako sa čo najlepšie prispôsobiť prírode, tak aby ste dosiahli ideálne vzájomné spolužitie. Predpokladá sa, že sa k prírode budete správať ako súčasť kontinuity. Opiera sa o dôkladné poznanie okolia i záhrady.

permakultúra

Ako chápať pojem?

Pôvodný význam pojmu permakultúra bol permanentné poľnohospodárstvo (permanent agriculture), t. j. poľnohospodárstvo schopné fungovať udržateľne na danom mieste donekonečna. Postupne zahrnula všetky sociálne aspekty udržateľného rozvoja a jej význam bol rozšírený k permanentnej kultúre (permanent culture). Permakultúra vytvára a udržuje poľnohospodársky produktívne ekosystémy, ktoré majú rozmanitosť, stabilitu a odolnosť prírodných ekosystémov. Jej cieľom je dosiahnuť harmonické spojenie krajiny a ľudí poskytujúce im potraviny, energiu, bývanie a ďalšie materiálne a nemateriálne potreby udržateľnou cestou.

Tri oblasti permakultúry

Skutočný základ permakultúry tvorí etika a úcta k životu vo všetkých jeho formách. Rozdeľujeme ju  do troch oblastí:

  1. Starostlivosť o Zem, teda všetko živé i neživé, čo sa na Zemi nachádza;
  2. Starostlivosť o ľudí, teda zabezpečenie našich základných životných potrieb;
  3. Využívanie nášho voľného času a prebytkov pre starostlivosť o Zem a ľudí.

Podľa tejto etiky potom navrhujeme naše ľudské systémy podľa vzoru prírodných ekosystémov, pričom využívame nielen poznatky tradičných udržateľných kultúr i moderných vied, ale aj nové overené objavy a skúsenosti, vrátane našich vlastných.

Princípy permakultúry

– nebojujeme s prírodou, ale spolupracujeme s ňou,

– v prírode nie sú odpady, len prvky potravinového reťazca, kde každý prvok či jeho výlučok slúži ako potrava iného,

– neznásilňujeme prírodu, aby rešpektovala naše „hriadky“, ale skôr kopírujeme prírodné vzory,

– využívame poznatky o symbióze rastlín a živočíchov, plesní a baktérií, aby sme posilnili vitálne aktivity v pôde,

– rešpektujeme výškové požiadavky rastlín a prirodzené zónovanie.

 

Permakultúra v záhrade

Permakultúrny dizajn možno navrhnúť prakticky na každom pozemku od niekoľkých m2 v rôznych pôdnych a klimatických podmienkach kdekoľvek na Zemi. V rôznych častiach sveta sa používajú rôzne praktiky a postupy, vysádzajú sa odlišné druhy rastlín, ktoré poskytujú potravu ľuďom i živočíchom. Hlavne treba využiť a prispôsobiť sa konkrétnym podmienkam a nevytvárať neprirodzené spoločenstvá. Výhodné je využiť všetky podmienky, ktoré sú v ponuke. V dnešnej klasickej záhrade sa pestovatelia ani pri pestovaní potravín nezaobídu bez chémie. Záhrada, ktorej poslaním bývalo priblížiť užitočné dary prírody všetkým na dosah, sa dnes stala bremenom, o ktoré sa treba celú sezónu starať. Permakultúrny dizajn sa usiluje využívať aj tzv. odpadové materiály.

Eko bazén v každej záhrade

Ak máte v záhrade dostatok miesta, môžete si vybudovať aj prírodný bazén, ktorý sa zaobíde bez chémie, čistí sa raz za päť rokov a celý rok pri ňom môžeme oddychovať. Všetky prirodzené procesy v ňom nám pomáhajú, ušetria nás námahy s údržbou, šetria naše zdravie i peniaze. Každá voda, okrem destilovanej, obsahuje živiny potrebné na bujný rast rias. Ak je živín priveľa, voda sa zakalí a zarastie hustým riasovým kobercom. Riešením je dovoliť, aby vodné a pobrežné rastliny tieto živiny odoberali pre svoj vlastný rast. Tajomstvom úspechu je vyvážený pomer čistej vodnej plochy a regeneračnej zóny – plochy s plytkou vodou, kde rastú vodné, bahenné a vlhkomilné rastliny. Novú vodu do tohto biobazéna dodávame cez napojený zvod dažďovej vody zo strechy alebo vývod z koreňovej čističky.

Dôležitá spätná väzba!

Súčasťou permakultúrnej filozofie je aj reakcia na spätnú väzbu. Znamená to vyvarovať sa chýb, ktorých ste sa v minulosti dopustili vy alebo vaši predkovia. Napríklad môžete skvalitniť neproduktívne časti záhrady alebo rekultivovať znehodnotenú pôdu, aby mohla byť opätovne použitá na pestovanie.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu