Urob si sám altánok: stavebné povolenie, obmedzenia a povinnosti stavby

Jar je obdobím, kedy si všímame záhradu, sadíme, upravujeme a zároveň s tým prichádzajú aj celkom iné chúťky. Najmä ak počas minulého roka vám niečo chýbalo a presne viete čo. Altánok, alebo prístrešok pre auto, dreváreň, kurín, či garáž, sú drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. Aj preto, ak si plánujete k svojmu domu, alebo inej už stojacej stavbe pripojiť inú drobnú stavbu, ako súčasť k pôvodnej (pripojený altánok), alebo samostatne stojacu uzavretú stavbu (letná kuchyňa, garáž), je dobré rozlišovať, na akom type pozemku idete stavať, či ide o prvú stavbu, alebo naozaj o stavbu doplnkovú k inej stavbe, ku ktorej bolo vydané stavebné povolenie, alebo je stavbou „legálnou a skolaudovanou“.

Konštrukcia altánok

Hranica pre stavebné povolenie je vo všeobecnosti 25 m2

K výstavbe sa vyjadruje príslušný stavebný úrad. Preto ak plánujete stavať, alebo pristavovať, je nevyhnutné poznať podmienky danej obce. Každá si môže niektoré pravidlá výstavby vysvetľovať po svojom, alebo má vlastný územný plán. Na Slovensku je síce ojedinelé nájsť snahu obce udržiavať jednotný dizajn, alebo akýsi diktát, aký vidíme v mnohých iných lokalitách vo svete. Aj preto má jeden sused dom ružový, druhý čierny a tretí futuristického papagája. V takej obci sa stráca kultúrnohistorický ráz. K drobným doplnkovým stavbám sa však vo všeobecnosti pristupuje podľa hranice 25m2. Stavba do tejto hranice je považovaná za drobnú a nie je nutné stavebné povolenie. Stavba nad túto hranicu už potrebuje skúmanie vplyvu na životné prostredie, riadne stavebné povolenie a celý úradný priebeh, ktorý môže za to, že si mnoho altánkov preprojektujeme na 6×4 metrov a menej.

Pergola, záhradné drobné stavby

Na čo nezabudnúť:

 • Výstavbu doplnkových objektov môže obec vyžadovať podkladať ohlasovacou povinnosťou. Tzv. „ohláška“ je pritom v podstate prejavenie zámeru stavať, nie ohlásenie už zrealizovanej výstavby.
 • Ohlásenie drobnej stavby si vyžaduje vlastný nákres, pôdorys a ideálne aj nákres vzhľadu s popisom rozmerov, výšky, šírky, použitých materiálov, typu zastrešenia. Nič zložité. Na toto nie je potrebný ateliér a architekt. Postačí zručný majster, ktorý rozumie základnej statike stavby z hranolov a pod., prípade otec so synom s chuťou po dobrovoľnej chvíľke geometrie.
 • Tak ako platí, že každá obec môže klásť svoje vlastné podmienky, platí aj to, že sa môžu odlišovať povolené materiály, alebo spôsob výstavby drobnej stavby. Ľudovo tak poznáme mimo hranicu 25m2, ale aj hranicu materiálovú. Pri stavbe drevenej umiestnenej na koloch v zemi nemusí byť požadované ohlásenie drobnej stavby, kým v niektorých obciach nepovažujú za rozdiel, či ide o betónové základy, len platňu položenú na hline, alebo kolíky v zemi. Niekde nie je nutné podávať ohlasovaciu povinnosť, pokiaľ stavba nemá pevné základy a murované súčasti (čiže je ju možné demontovať).
 • Pozor na to, že drobná stavba do 25m2, ktorá má byť využívaná na komerčné účely, napríklad stánok s jahodami pri ceste, zmrzlina, chata pod lesom na prenájom, akákoľvek predajná, služobná a pod. stavba si nevystačí s ohlasovacou povinnosťou.
 • Stavba nesmie výškou presiahnuť 5 metrov.
 • Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti (pozemku) len z polovice, alebo menšej časti, potrebujete súhlas ostatných vlastníkov. Ideálne tak, aby bol považovaný za „väčšinový“, tz. 51%. Akceptovateľný však môže byť aj vyšší.
 • Pozor na výstavbu altánku, ktorý nie je doplnkovou stavbou k inej stavbe, ale je stavaný napríklad na ornej pôde, bez inej stavby. V takýchto prípadoch môžu platiť celkom iné pravidlá. Počítajte preto s nevyhnutným kontaktom obecného úradu / úseku stavebného úradu.

Potrebné doklady k ohláseniu drobnej stavby:

Za bežných okolností potrebujete pri ohlásení drobnej stavby uhradiť správny poplatok 10 eur (právnická osoba 30 eur), priložiť nákres stavby so všetkými rozmermi, pôdorysom a vzhľadom, zároveň vyznačenie stavby na pozemku. V drobných obciach môžu byť ochotní pracovníci úradu sami doplniť tieto údaje o potrebný list vlastníctva. Avšak bežne na miestach menej osobných prikladajte už pripravený LV (ideálne úradne overenú kópiu) spolu s prípadnými ďalšími dokladmi. Sú nimi napríklad súhlas suseda, pokiaľ je pripravovaná stavba blízko hranice pozemkov suseda, alebo sa dotýka jeho stavby. Taktiež stanovisko dotknutých úradov, ak vzniká taká povinnosť. Je to napríklad v prípadoch:

 • Zamýšľaná stavba prebieha v pamiatkovej zóne
 • Stavba môže narúšať technické fungovanie prístrojov, vstupovať do migračnej trasy žiab, stojí na potoku, na zdroji pitnej vody, nad jaskyňou, nad strategickou kabelážou, alebo pod a nad inžinierskymi sieťami… dôvody môžu byť rôzne a je lepšie sa poradiť priamo s obecným úradom.

Ohlásenie drobnej stavby postačuje aj v prípadoch:

 • Pri výstavbe novej prípojky vody, plynu, elektriny, kanalizácie
 • Pri zasklení balkónov a loggií
 • Pri zmenách nosných priečok avšak s posudkom statika
 • Ohlásenie stačí aj pri podzemných stavbách, ktorých plocha nie je väčšia ako 25m2, av3ak h=lbka nepresahuje 3 metre

terasa a záhrada v exteriér pergola

Stavba nad 25 m2 vyžaduje projekt stavby

Požiadať o stavebné povolenie je možné len v prípade, ak má budúca stavba s rozlohou nad 25m2 projekt stavby (projektová dokumentácia). Žiadosť je možné získať na príslušnom stavebnom úrade. Súčasťou takejto žiadosti musí byť priložený list vlastníctva, ako aj vyjadrenia prípadných dotknutých susedov, organizácii a úradov (napríklad posudok k ŽP, presah pod alebo nad inžinierske siete), tak ako je spomenuté vyššie.

záhradné drobné stavby zimná záhrada

Správny poplatok pri žiadosti môže byť  100 EUR pri nákladoch stavby do 50 000 EUR, prípadne 200 EUR pri nákladoch

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia môže byť 30 EUR, žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10 EUR. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia môžu byť osoby ťažko zdravotne postihnuté oslobodené. Poplatok za niekoľko jednotlivých stavieb sa zväčša počíta súhrnne. Garáže s dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. Ceny, ale aj aktuálne informácie však sprístupňuje a poskytuje príslušný stavebný úrad. Informácie k postupu v Hlohovci však nemusíte získať na stavebnom úrade v Tvrdošíne.

Stavebné povolenie potrebujete aj pri veľkej stavbe, pokiaľ:

 • Sa mení architektúra
 • Sa mení tvar strechy
 • Sa k budove pripája prístavba, búra časť pôvodnej stavby (zmena objemu celkovej stavby)
 • Stavba má viac ako 5 metrov nad zemou

/// aktualizované 12.6.2021


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu