Apartmán a nahlásenie trvalého pobytu, je to možné?

Pojem apartmán nájdeme vo výkladových slovníkoch definovaný ako väčší súkromný alebo hotelový byt s príslušenstvom. Údajne sa k nám dostal vďaka dovolenkovým pobytom a dovolenkovému bývaniu v zahraničí. Tu však nastáva problém a diskusia, či je v ňom nie je možné nahlásiť trvalý pobyt. Prečo?

apartmán

Stavebník zákonník apartmán nepozná

Bývanie sa zabezpečuje v bytových budovách, konkrétne v bytových domoch, rodinných domoch, bytoch či obytných miestnostiach. V našich pomeroch sa označením „apartmán“ zväčša pomenúva časť budovy, ku ktorej má podľa stavebného zákona najbližšie pojem byt alebo obytná miestnosť. Obe však musia byť účelovo určené na trvalé bývanie. A práve táto zákonná požiadavka apartmánu chýba (či už pre vyššie zmienené stavebno-technické parametre alebo limity územného plánu).

Prečo nie je apartmán bytom?

  1. Z územného plánu mesta, ktorý limituje stavebníka i stavebný úrad. Ak totiž územný plán vyžaduje na konkrétnom území určitý pomer bytových a nebytových budov či priestorov (polyfunkciu). Potrebné je stanovený pomer dodržať.
  2. Zo stavebno-technických predpisov. Podľa vyjadrení investorov alebo developerov je v súčasnosti takmer pravidlom, že v tzv. rezidenčných projektoch sa nájdu aj také priestory či miestnosti, ktoré nespĺňajú potrebné stavebno-technické požiadavky. Preto nemôžu byť skolaudované ako byty a najčastejšie sa evidujú ako apartmány, či nebytové priestory. Spravidla sú umiestnené v rohoch budov, na severných stranách budov či na prvých poschodiach. Pre hustú zástavbu sú väčšiu časť dňa bez prirodzeného slnečného svetla.

Je možný trvalý pobyt v apartmáne?

Vo verejnosti rezonuje názor, že k apartmánu nie je možné evidovať trvalý pobyt. Tento názor však nie je správny. Podmienky, podľa ktorých sa hlási trvalý pobyt, upravuje zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (zák. č. 253/1998 Z. z. v platnom znení). Tento zákon stanovuje, že trvalý pobyt môže mať občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu, ak dotknutý zákon nestanovuje inak.

Splnenie ustanovení

Z hľadiska možností evidovať v apartmáne trvalý pobyt nám z vyššie citovaného ustanovenia vyplývajú viaceré závery:

  • pre ohlásenie trvalého pobytu v apartmáne je rozhodujúce, či je budova, v ktorej sa apartmán nachádza, označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom
  • zákon výslovne stanovuje, že pre účely hlásenia trvalého pobytu sa za časť budovy považuje „aj“ byt, z čoho vyplýva, že zákon pripúšťa rozšírený výklad a niet dôvod, prečo by apartmány nemali byť súčasťou takéhoto výkladu
  • budova alebo jej časť (byt, apartmán a pod.), v ktorej má byť hlásený trvalý pobyt, musí byť určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. To by malo byť pri apartmáne splnené, keďže sa pri ňom počíta aspoň s dočasným bývaním prípadne s ubytovaním.

Rozhoduje presné pomenovanie

  • ak chce občan ohlásiť trvalý pobyt k časti budovy, ktorá nie je bytom, rozhoduje spôsob, ako je takáto časť budovy (priestor) zapísaná v katastri nehnuteľností,
  • ak je časť budovy evidovaná ako „nebytový priestor“ a z ďalších zápisov (napr. o stavbe, v ktorej sa priestor  nachádza nie je zrejmé, že v takomto „nebytovom priestore“ je možné bývať alebo sa ubytovať, trvalý pobyt k nemu nezaevidujú
  • ak bude zapísaný údaj, že časť budovy (napríklad apartmán) je súčasťou „bytového domu“, prípadne stavby, v ktorej je možné zabezpečiť bývanie či ubytovanie, trvalý pobyt k nemu sa zapíše.
    Na doplnenie údajov si však môžu pracovníci príslušného orgánu vyžiadať vyjadrenie správcu, predsedu spoločenstva alebo developera.

Ak máte záujemcom o kúpu „časti budovy“, ktorá nie je bytom, avšak tam chcete nahlásiť trvalý pobyt, najlepšie bude ak sa poradíte s investorom. Ten veľakrát dopomôže, vhodnou formuláciou označenia takejto časti budovy pri kontakte s katastrom.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu